• Jour året runt dygnets alla timmar. Klicka här för mer information.
  • Allt kan hända
 
Välkommen till Skadeteknik

Skadeteknik är ett av Sveriges mest anlitade saneringsföretag och en komplett partner för alla typer av sanering och räddning av restvärden. Med uppdrag att rädda ekonomiska och känslomässiga värden, erbjuder vi helhets­lösningar och enskilda tjänster. Vi arbetar också med förebyggande åtgärder i syfte att förhindra skador som kan drabba miljö, människor, byggnader - och reducera kostsamma driftstopp i olika verksamheter.Våra tjänster


Om ni är i behov av sanering med avseende på biologisk smitta typ coronavirus, kontaktar ni lämplig enhet så hjälper vi er med detta. Se ovanstående kontaksidor.


Asbest kan finnas på en rad platser i äldre byggnader, till exempel i ventilationen, soprumsväggar, våtutrymmen, under plastmattor och i väggskivor.
Behov och krav på asbestsanering uppstår ofta i samband med reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad (ROT). Skadeteknik har de tillstånd och de resurser som krävs för att utföra korrekta saneringar enligt gällande lagkrav. Våra erfarna och auktoriserade sanerings­tekniker utför allt från provtagning till sanering och korrekt avfallshantering. För samtliga analyser med avseende på asbest anlitar vi ackrediterade laboratorier.
Naturligtvis tar vi hand om och transporterar det farliga avfall som uppstår på ett säkert och miljöriktigt sätt. Skadeteknik har Länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall.

Asbestsanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Asbestsanering. Asbestsanering

Efter att en fukt/vattenskada upptäckts så är det viktigt att inventera skadan. Resultatet av inventeringen skall dokumenteras och omedelbart meddelas till fastighets­ägaren och/eller försäkringbolaget. För att begränsa skadan, skall man så fort omständigheterna tillåter det, installera avfuktningsaggregat och utreda om mögel- eller svamp­angrepp medfört skador i de inre delarna av berörda konstruktioner. Med hjälp av våra byggtekniska kunskaper och erfarenheter sammanställer vi resultat av inventering och analysrapporter med ett komplett åtgärdsförslag som sedan ligger till grund för en väl förberedd, effektiv kvalitets- och miljösäkrad sanering.

Avfuktning, mögel, svamp Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Avfuktning, mögel, svamp. Mögel

Skadeteknik har kompetens, lång erfarenhet och effektiva metoder för betongslipning, sanering och annan behandling av betong. Till exempel ger vi svårstädade verkstadsgolv en stenhård yta som är mycket lätt att hålla ren. I källare och garage ger diamantslipning och efterbehandling ett fullgott skydd mot golvfukt. Vi avlägsnar också limrester som gör golvet ojämnt, svårbehandlat och dessutom förlänger torktiden vid en vattenskada.

Betongslipning Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Betongslipning Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

De flesta bränder sker lyckligtvis utan personskador eller dödsfall. Men de materiella skadorna är ofta omfattande – och olyckan är förstås traumatisk för de drabbade.
Varje år hanterar vi hundratals brand- och sotskador på uppdrag av alla större försäkringsbolag och ett stort antal fastighetsägare. Vi räddar genom våra insatser värden för mång­miljon­belopp åt våra uppdragsgivare.

Brandskadesanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Brandskadesanering

En ren industrilokal bidrar till en effektivare verksamhet genom bättre arbetsmiljö, minimerade hälsorisker, den förebygger brandrisker och reducerar kostsamma driftstopp. Exempel på vår industriservice är: högtrycksrengöring, isblästring, vakuumsugning, golv- och betongsanering, kemikaliesanering, före­byggande underhåll och mycket mer.
Kostnadsfri åtgärdsanalys
Skadeteknikerbjuder en kostnadsfri åtgärdsanalys. Tillsammans med er gör vi en inventering av er verksamhet för att kartlägga vilka åtgärder som möjliggör en ökad effektivitet i företaget och förhindrar kostsamma driftstopp. Vi gör en noggrann översyn av anläggningen och dokumenterar vad som behöver åtgärdas för att skapa en bra arbetsmiljö och effektivare verksamhet.

Industrisanering Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Industrisanering

Torrisblästring är en mycket effektiv metod för rengöring av byggnadsdelar, industrianläggningar, maskiner och mindre detaljer etc. Metoden är också bra ur ett miljöperspektiv och ett tids-besparande alternativ till traditionella industriella rengörings­metoder. Metoden är helt torr, den ger inga nya restprodukter som skall saneras efter rengörningen, det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen. Att ta hand om och transportera den ursprungliga föroreningen på ett miljösäkert sätt ingår som en naturlig del i våra tjänster.

Isblästring Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Placeholder i

Video

Isblästring Isblästring i olika industrimiljöer

Isblästring Isblästring efter brandskada

Isblästring Isblästring i livsmedelindustri

För klottersanering erbjuder vi flera olika metoder, bland annat en mjukblästermetod som är mycket skonsam mot både fasaden och miljön. Vi arbetar även med rengöring av nedsmutsade fasader, förebyggande klotterskydd och färgborttagning inför ommålning.

Klottersanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Klottersanering. Klottersanering

Vi tillhandahåller konsulttjänster som exempelvis fukt- och kemikaliemätningar med tillhörande riskanalyser. Vår långa erfarenhet av sanering gör att vi även kan erbjuda miljöinventeringar både för mark, vatten och fastigheter med olika typer av inre miljöer. En objektiv bedömning med åtgärdsförslag ingår förstås. Vi har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989. Inom vårt affärsområde Mark och Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster.

Miljökonsult Mer om vårt Affärsområde - Mark och Miljö finns att läsa här.

Miljökonsult

Sanering av förorenad mark

Skadeteknik har sanerat mark och fastigheter med miljön i fokus sedan 1989. Inom vårt affärsområde Mark ­ Miljö erbjuder vi ett brett utbud av tjänster. Vi har utvecklat mobila reningsverk för rening av oljeförorenat vatten. Vid sanering av förorenad mark använder vi när det är lämpligt bakterier som bryter ned olja till koldioxid och vatten.
Försäkringsbolag, industrier och miljökontor har upptäckt fördelarna med vår teknik och rekommenderar våra metoder som både är kostnadseffektiva och minimerar behovet av fysiska ingrepp.
Vi sköter också alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång. Det sparar tid och är en trygghet för dig som kund. Skadeteknik är en komplett partner för alla typer av restvärdesräddning och sanering.

Uppdrag som rör kemikaliesanering är ofta akuta i sin natur. Vi börjar alltid med att inventera skadeplatsen. Med resultatet av inventeringen som beslutsunderlag genomför vi nödvändiga akuta åtgärder för att förhindra ytterligare spridning och skador på människa och miljö.
Innan själva saneringsarbetet påbörjas begärs säkerhetsdatablad in från kund alternativt från tillverkaren eller leverantören för granskning av farliga egenskaper.
Vår projektledare kontaktar underleverantör för uppsugning om det är risk för spridning av flytande kemikalier. Vi sköter även här alla nödvändiga myndighetskontakter under arbetets gång.

Miljökonsult Mer om vårt Affärsområde - Mark ­ Miljö finns att läsa här.

Sanering av kemikalieförråd
Vi utför också planerade saneringar av lokaler och andra utrymmen där kemikalier hanteras. Vi tar hand om kemikalier av de mest skiftande slag. Kvicksilver, oljor, lösningsmedel, hormoslyr, lut och glykol är några exempel.

Kemikaliesanering Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här. .

Marksanering

Sanering av förorenad mark

Kemikaliesanering

Kemikaliesanering

PCB kan finnas i byggnader och anläggningar som är uppförda eller renoverade mellan 1956 och 1973. PCB kan också finnas i Isolerglas, fönsterfogar, golvmassor, transformatorer, kondensatorer och armaturer m.m. Ämnet kan också förekomma i markområden med förbindelse till exempelvis byggnader och transformatorer.
Vi har rätt kompetens, utrustning och alla andra resurser för att utföra en fullgod inventering av PCB med påföljande sanering och avfallshantering. Skadeteknik har de tillstånd som krävs för att utföra PCB-saneringar enligt gällande lagkrav. Våra erfarna saneringstekniker utför allt från provtagning till sanering och korrekt avfallshantering. För samtliga analyser med avseende PCB anlitar vi ackrediterade laboratorier.
Vi tar hand om och transporterar det farliga avfall som uppstår på ett säkert och miljöriktigt sätt. Skadeteknik har Länsstyrelsens tillstånd att transportera farligt avfall. Vi sköter också korrekt rapportering av det farliga avfallet till berörda myndigheter.
Naturligtvis medverkar vi vid beställarens kontakter med berörda myndigheter.

PCB-sanering

PCB-sanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Vi erbjuder totalansvar för hela projekt vid rivning och återställning. Alla typer av rivning organiseras på rätt sätt, från att frilägga ett skadeområde till att riva ut stora delar av en fastighet vid renovering eller rivning av hela byggnader. Med stor erfarenhet och rätt kompetens är vi med från början till slut och tar ett helhetsansvar för varje del i kedjan. En del i skadehanteringen är att återställa som det var före skadan, eller enligt annan överens­kommelse. Varje projekt leds med effektiv samordning och detaljplanering som värnar miljön och minskar kostnaderna.

rivning

PCB-sanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Sedan 1989 arbetar vi med att återställa bostäder som av en eller annan orsak behöver saneras. Vi använder metod anpassad till varje situation, bland annat desinficering, ozonering, foggning och spärrmålning.

Socialsanering Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Socialsanering

Ett väl underhållet ventilationssystem förbättrar inomhusmiljön och driftekonomin. Skadeteknik arbetar med alla typer av ventilations­kanaler i alla typer av byggnader; från industri till skolor och bostäder.
Ventilationssanering
Mer om vårt Affärsområde - Industri finns att läsa här.

Rengörig av ventilation Mer om vårt affärsområde - Fastighet finns att läsa här.

Ventilation


Våra enheter


Skadeteknik Sverige

Till kontakt

-Vår enhet i Närke-

Till kontakt

Vår enhet i Småland

Till kontakt

Vår enhet i Södermanland

Till kontakt

Våra enheter i Värmland

Till kontakt

Vår enhet i Östergötland

Till kontakt

Copyright © Skadeteknik Sverige AB.