Skadeteknik: Sanerar| Räddar | Återställer

Certifierat kvalitets- och miljöledningssystem

Ett koncerngemensamt och integrerat ledningssystem

Skadetekniks samtliga enheter styrs enligt ett gemensamt system för verksamhets- ledning där vi integrerat viktiga element för att säkra och utveckla vårt kvalitets- och miljöarbete. 
Systemet hjälper oss också att styra koncernens strategiska kompetensförsörjning så att vi på bästa tänkbara sätt uppfyller våra kunders och andra intressenters aktuella och framtida krav.
Naturligtvis är också en säker och god arbetsmiljö som ständigt utvecklas en av systemets centrala funktioner.

Ett system med flera fördelar

Vid centrala upphandlingar säkras att våra kunder får en bra miljöanpassad produkt med god service och rätt kvalitet oavsett vilken enhet inom koncernen som utför våra tjänster.
Genom egna progressiva miljösatsningar, som också innefattar kartläggning av nationella, lokala och kunders miljökrav, blir vi ett stöd för alla våra intressenters miljöengagemang.
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete får avsedd verkan genom att vara synliggjort i våra dagliga rutiner och relevanta dokument som checklistor och projektplaner.
Genom att presentera och uppdatera systemet via en IT-baserad verksamhets­handbok som är tillgänglig för samtliga medarbetare oavsett tid och plats, blir beskrivningen av verksamhetssystemet ett aktuellt och levande dokument.