Thumbnail Image 1


Mer om Skadeteknik

Verksamheten startades 1989. Med en stadigt ökande efterfrågan på våra tjänster, har företaget vuxit. I dag har vi anläggningar i Jönköping, Karlstad, Karlskoga, Motala, Nyköping och i Örebro, där vårt huvudkontor är beläget.

Varje insats är den viktigaste vi gjort

Bredden i vårt utbud av saneringstjänster är en tillgång för våra uppdragsgivare. Expertkunskapen och erfarenheten kommer våra kunder och de skade­drabbade tillgodo i form av rådgivning och rätt kvalitet i genomförda arbeten. Förmågan att göra korrekta prioriteringar och använda metoder och resurser optimalt, är en trygghet för alla parter.

Kvalitets- och miljöhänsyn till vardags
Kvalitet och miljö har en given plats i vår vardag när det gäller såväl metoder som resurser. Samtliga enheter inom Skadeteknik-koncernen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och 45001. Vår målsättning är att ständigt identifiera, utveckla och anamma nya metoder som ökar vår kvalitets-, miljö- och arbets­miljö­prestanda.

Placeholder image

I samarbete med qvalify har vi certifierat de element i vårt lednings­system som styr vårt kvalitets- miljö- och arbets­miljöarbete.
Se certifikatet här.

uc

Skadetekniks personal bär ID06

ID06 ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner.
ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtals­förhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål.

Vi för elektronisk personalliggare enligt gällande lagstiftning
Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många bygg­arbets­platser där verksamhet bedrivs. En personal­liggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbets­platsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.


Certifierat genom Achilles
Achilles är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF).

Se aktuellt certifikat här.

Skadeteknik Sverige AB
VD / Koncernchef
Hans Nygren

Ekonomi - Administration
Malin Hjärtmyr
Ulrika Jansson

Medlem i
SFR

Info-skylt
Behandling av personuppgifter
Skadeteknik behandlar de person­uppgifter som lämnas i samband med förfrågan, eventuella avtal och administration med avseende på leverans av tjänster och andra produkter.

I samband med att en kundrelation inleds, genom exempelvis förfrågan, behandlas kontakt­uppgifterna: namn, adress, e-postadress och telefon­nummer. I samband med eventuellt avtal bifogas person­nummer till uppgifterna.

Ändamål 
Ovanstående uppgifter behandlas för att hantera förfrågningar med till­hörande administrativa åtgärder och för att uppfylla avtal. De behandlas också för att uppfylla förpliktelser med avseende på garanti­åtagande och berörda författningar. 
I samband med upprättande av avtal används uppgifterna också för kredit­prövning.
Efter leverans enligt avtal och even­tuella tillägg­beställningar används person­upp­gifterna för fakturering, och eventuell betalnings­påminnelse. 
Uppgifterna behandlas också om rot- och rutavdraget används genom att Skadeteknik gör ett avdrag på arbets­kostnaden vid fakturering och därefter begär resterande betalning från Skatteverket.

 Våra enheter


Skadeteknik Sverige

Till kontakt

-Vår enhet i Närke-

Till kontakt

Vår enhet i Småland

Till kontakt

Vår enhet i Södermanland

Till kontakt

Våra enheter i Värmland

Till kontakt

Vår enhet i Östergötland

Till kontakt

Copyright © Skadeteknik Sverige AB.